chevron_right
Monitorul oficial local

Eliberare aviz Arhitect șef pentru documentații pentru lucrări

Eliberarea avizului Arhitectului Șef pentru documentații pentru lucrări

Solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată este invitată să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC – CENTRUL RELAȚII CU PUBLICUL – SERVICIUL DE URBANISM în vederea întocmirii Avizul Arhitectului Șef, o documentație cuprinzând:

 • Formular tip, completat conform art. 1 din ORD. 223/26.02.2016 modificat și completat – Descarcă online sau în format tipărit;
 • Copie după Certificatul de urbanism emis de Primăria Municipiului Miercurea Ciuc;
 • Copie după dovada titlului asupra imobilului - teren și/sau construcții/extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, nu mai vechi de 30 de zile, eliberat la cerere de către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita prin pagina ANCPI
 • Copie după Avizele și acordurile solicitate în certificatul de urbanism - mai puțin cele ale APL, care urmează a fi emise pe baza prezentei cereri;
 • În original Proiectul Tehnic în 2 exemplare originale listate și în format digital (.pdf);
 • Copie după documentele de plată achitate la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Miercurea-Ciuc conform HCL nr.423 din 2022- tariful pentru aviz arhitect șef, fundamentat CTATU este 140 lei, după caz taxa de urgență este 250 lei;

Pe suport de hârtie documente sus menționate pot fi depuse și ridicate, la biroul 6 situat la etajul II Centrului de relații cu publicul. 

Potrivit prevederilor Legii 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicat, cu modificările și completările ulterioare nu este necesară emiterea autorizației de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării și comercializării presei, cărților, florilor și altele asemenea - tonete, pupitre acoperite sau închise (chioșcuri) cu suprafața construită de maximum 5,00 m2. Autoritățile administrației publice locale pot emite autorizații de funcționare pe perioade determinate pe baza Avizului arhitectului șef și pe baza avizului de amplasament.

Pentru investiții situate în zone de protecție a monumentelor istorice sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiții cu anunțarea prealabilă a Direcției Județeană pentru Cultură Harghita și pe baza avizului de amplasament.

Termen de emitere

În curs de 30 de zile de la data procesului verbal al ședinței CTATU - Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism. Ședințele se desfășoară lunar în fiecare joi din penultima săptămână.

Pe suport de hârtie documente sus menționate pot fi depuse și ridicate, la biroul 6 situat la etajul II Centrului de relații cu publicul. 

Plata taxei se poate realiza

 • la Centru relații cu Publicul, Str. Mihail Sadoveanu, nr.4;
 • online prin portalul GHISEUL.RO;
 • prin virament la Banca Trezorerie Miercurea-Ciuc în contul: RO11TREZ35121180250XXXXX, CF4245747

Bază legală

 • Legea nr. 50 /1991 republicată, actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 modificat și completat;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice – republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris în cazul lucrărilor , în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zone de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea CNMI respectiv CZMI cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2023;
 • Reglementarea fațadelor din Ansamblul urban str. Petőfi Sándor – Márton Áron (Fosta G. Coșbuc);