chevron_right
Monitorul oficial local

Prelungire autorizație de construire respectiv desființare

Prelungirea termenului de valabilitate autorizației de construire respectiv desființare

Se poate face cu cel puțin 45 zile lucrătoare înaintea expirării acestuia. Se poate acorda o singură dată pentru o perioada de maxim 24 luni, este gratuit.

Eliberarea preungirii termenului de valabilitate autorizației de construire respectiv desființare

Solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată este invitată să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC – CENTRUL RELAȚII CU PUBLICUL – SERVICIUL DE URBANISM în vederea emiterii Autorizației de construire, o documentație cuprinzând:

 • Formular tip completat de solicitant, din care să rezulte motivele pentru care dorește prelungirea valabilității autorizației, completat conform art. 19 din ORD. 839/12.10.2009 modificat și completat – Descarcă online sau în format tipărit;
 • În original Memoriul justificativ privind necesitatea prelungirii valabilității Autorizației de construire / desființare inițială;
 • În original documentația tehnică derivată din DTAC / DTAD – după caz, prin care se evidențiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza Autorizației de construire /desființare inițială;
 • În original autorizația de construire/desființare;

Pe suport de hârtie documente sus menționate pot fi depuse și ridicate, la ghișeul 5 situat la parterul Centrului de relații cu publicul. Depunerea electronică este posibilă, prin transmitere prin e-mail a documentelor solicitate semnate electronic de solicitant  și scanat, la adresa de e-mail  [email protected].

Bază legală

 • Legea nr. 50 /1991 republicată, actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 modificat și completat;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice – republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris în cazul lucrărilor , în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zone de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea CNMI respectiv CZMI cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 343 din 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2022;
 • Reglementarea fațadelor din Ansamblul urban str. Petőfi Sándor – Márton Áron (Fosta G. Coșbuc);