chevron_right
Monitorul oficial local

Ajutor de incalzire

Între 15 octombrie 2023 - 20 noiembrie 2023 pot fi depuse cererile pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie.

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, familiile şi persoanele singure pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie:

 • Familiile care au venitul lunar net pe membru de familie până la 1386 lei
 • Persoanele singure care au venitul lunar net până la 2053 lei.


Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie
 1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială; (TIP 1) 
 2. Cerere pentru modificre; (TIP 2) 
 3. Copii acte de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei peste 14 ani (BI, CI, CIP); 
 4. Copie certificate de naştere ale copiilor în vârstă de până în 14 ani; 
 5. Copie certificat de căsătorie sau după caz, copie hotărâre de divorț/act notarial; 
 6. Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care partenerul a părăsit imobilul - dacă este cazul. 
 7. Certificat de deces - dacă este cazul .
 8. Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului – dacă este cazul.
 9. După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei; 
 10. Documentele în baza cărora solicitantul deţine locuinţa (contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de habitație, contract de închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moştenitor etc.); 
 11. Adeverinţă eliberată de către asociația de proprietari/locatari în care să se menționeze numărul membrilor de familie, numele și prenumele acestora și codul scară; (TIP 3) 
 12. Pentru persoanele membre menționate în cererea/declaraţie pe propria răspundere, care au domiciliul pe raza altei localităţi sunt necesare următoarele documente: adeverinţă emisă de instituția competentă din care să reiasă că au/ nu au beneficiat de ajutor de încălzire.
 13. Adeverinţă de salariu pentru fiecare membru al familiei care lucrează cu contract legal, în care să se specifice salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei; copie taloane pensie din luna anterioară depunerii cererii; copie talon alocaţie (de stat, plasament sau alte indemnizaţii) - din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii/stimulente acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;venituri obținute din străinătate: contract de muncă/fluturaș de salariu.
 14. Carte de identitate/certificat de înmatriculare autoturism/motocicletă.
 15. Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);
 16. Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul); 
 17. Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică - după caz; - toate paginile
 18. Contract de debransare energie termică sau gaze naturale în cazul în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.
 19. Declarație pe propria răspundere. (TIP 4) 


Lista completă a veniturilor care nu se iau în calcul la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie
 • alocaţie de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 
 • ajutorul social prevăzut de Legea nr. 416/2001 
 • alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010
 • bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 
 • bursele școlare
 • sumele acordate în baza art. 51 alin (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 ✓ stimulentul educațional prevăzut de Legea nr.248/2015
 • sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
 • veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 • sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale 
 • sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesionalLista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinței


Bunuri imobile: 

 • clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu si a anexelor gospodăresti
 • terenuri de împrejmuire a locuinței si curtea aferentă si alte terenuri intravilane care depăsesc 1.000 mp în zona urbană si 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare): 

 •  autoturism/autoturisme si/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 •  mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 •  autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 •  șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
 •  utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 •  utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 •  utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare: 

 • depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale si/sau păsări: 

 • suprafețe de teren, animale si păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării drepturilor solicitateCererea  împreună cu declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie în baza Legii nr. 226/2021 pot fi ridicate/depuse la:

 • Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr. 1, Direcția de asistență socială, camera nr. 25-26.
 • Pentru beneficiarii venitului minim garantat și alocației pentru susținerea familiei: camera nr 40.

Orar: Luni, Marți, Miercuri: 9:00-13:00, Joi: 9:00-13:00 és 14:00-15:30

Telefon: 0266-315120/ int. 242 .