chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Építkezési illetve bontási engedély módosítása

Építési illetve bontási engedély módosítása

A következő estek megkülönböztethetők:
- olyan esetek, amikor az engedély érvényessége az építési munkálatok kivitelezése során jár le;
- az eredeti engedély tárgyát megváltoztatják, amely esetben az eredeti engedély érvényét veszti;
- a műszaki megoldások úgy változnak, hogy új engedélyre van szükség;
- a munkálatok kivitelezése hosszú időre megszakad;
- különböző esetekben, amikor a munkálatok nem kezdődnek el, és a kiadott engedély lejárt.

Az új építési/bontási engedély kiadása itt elérhető.

A műszaki megoldások megváltoztatása esetén

Az 50/1991. sz. törvény 7. cikkének (7) bekezdése szerint, a (15), (15¹) és (15³) bekezdések értelmében az építési munkák kivitelezésének engedélyezéséhez szükséges műszaki dokumentációban - D.T.A.C/D.T.A.D. - a munkák megkezdése előtt vagy a kivitelezés során végrehajtott bármely módosítás esetén az engedélyezési eljárást újra kell indítani, ha a módosítások nem esnek az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményeiben, megállapodásaiban és közigazgatási aktusában foglalt korlátok közé (839/2009. sz. rendelet, 54. cikk, (6) bekezdés).

Annak ellenőrzését, hogy a változások megfelelnek-e a vélemények és megállapodások korlátainak, az illetékes közigazgatási hatóságok szakosodott szervei, valamint a törvény szerint minősített projektellenőrök végzik a tanácsadó intézmények képviselőinek részvételével, a változásoknak a környezetvédelemért felelős illetékes hatóság közigazgatási aktusában foglalt korlátoknak való megfelelését pedig az illetékes környezetvédelmi hatóság ellenőrzi az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásának értékeléséről szóló jogszabály rendelkezései szerint.

A 839/2009. sz. rendelet - Az építési munkák kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó módszertani szabályok 67. cikke szerint:
(1) Amennyiben az építési munkák kivitelezésének megkezdése előtt vagy a kivitelezés során szükségessé válik a műszaki dokumentációban szereplő műszaki megoldások módosítása - D.T.A.C/D.T.A.D. (1) Ha az építési munkák megkezdése előtt vagy az építési munkák során az engedélyezett műszaki dokumentáció - T.D. műszaki megoldásai módosulnak, a kedvezményezett/beruházó/projektgazda/projektmenedzser köteles a munkákat nem megkezdeni, illetve adott esetben leállítani, és a projektben végrehajtott módosításoknak megfelelő új építési engedély kiadását kérelmezni, amelyet dokumentumokkal - írásos és rajzolt részekkel - konkretizálnak, feltéve, hogy az így módosított műszaki dokumentáció - T.D. megfelel a jóváhagyott városrendezési dokumentumok előírásainak, valamint az 54. § (1) bekezdésében foglaltaknak. (Ilyen feltételek mellett az engedélyezési díj az építési munkák átvételét követően kerül elszámolásra, a jogszabályoknak megfelelően.

(2) Kivételesen, az építési beruházás tervezője által adott és a jogszabályoknak megfelelően hitelesített projektellenőr által ellenőrzött helyszíni megrendelés alapján, valamint a kedvezményezett/beruházó/projektvezető/menedzser írásbeli hozzájárulásával, az esettől függően, a műszaki dokumentációban - P.T. engedélyezett műszaki megoldások helyi módosítása engedélyezhető új engedélyokirat kiállítása nélkül, ha:
a) az eredeti engedélyben rögzített funkció nem változik;
b) az illetékes környezetvédelmi hatóságnak az eredeti engedélyhez csatolt véleményei/megállapodása/véleményei, valamint adott esetben közigazgatási aktusának rendelkezései betartásra kerülnek;
c) a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek való megfelelés biztosított;
d) a helyszíni adottságok (magassági rendszer, POT, CUT, CUT, igazodás, az ingatlanhatároktól való minimális távolságok, vagy az építmény megjelenése) nem módosulnak;
e) a szomszédos épületek szilárdsága és stabilitása nem kerül veszélybe;
f) a tűzbiztonságra vonatkozó műszaki előírások betartása biztosított;
g) az energiamegtakarítás biztosított.

(3) A (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a következőkre (2) továbbá a tervezési szakaszban előre nem látható helyzetek figyelembevételével meghatározott különleges esetekben szükségessé váló munkálatok (feltárás, alapozás tehermentesítése stb. következtében), amelyeket meglévő épületeken, beleértve a műemlékeket is, végeznek (a Kulturális és Vallásügyi Minisztérium illetékes szerveinek jóváhagyásával).

(4) A (4) bekezdésben említett helyzetekben. (1), (2) és (3) bekezdés szerint a tervezőt terheli a felelősség a módosítási megoldás műszaki megfelelőségéért, a projektellenőr(ök)kel egyetemlegesen, és az engedély jogosultja köteles (másolatban) az engedély kiadójának tanúként benyújtani a meghatározott dokumentációt és/vagy dokumentumokat.

A dokumentumokat két példányban kell benyújtani a kitöltött kérelem formanyomtatvány eredeti és másolati példányával együtt, amelyet változatlan formában kell záradékolni és az építési engedély kiadásakor benyújtott eredeti dokumentációhoz csatolni.

Építési illetve bontási engedély módosítás igénylése

A kérelmező, az érdekelt magán- vagy jogi személy Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélfogadó Központ – Terepülésrendezési Osztályán a következő dokumentumcsomagot hivatott benyújtani Építési illetve bontási módosítása céljából:

 • A kérelmező által kitöltött formanyomtatvány az utólagosan módosított és kiegészített 839/12.10.2009-es kormányhatározat szerint kitöltve – elektronikus vagy nyomtatott példányban;
 • Az eredeti építkezési illetve bontási engedély;
 • A csíkszeredai önkormányzat 2021. évi 343. számú határozata szerinti, az Adóhivatalnak befizetett illeték fizetési bizonylatának másolata, a modosításért - 5 lej fizetendő;
 • Építkezési illetve bontási engedély módosítása szükségességét igazoló műszaki leírást;
 • A dokumentumokat két példányban kell benyújtani a kitöltött kérelem formanyomtatvány eredeti és másolati példányával együtt, amelyet változatlan formában kell záradékolni és az építési engedély kiadásakor benyújtott eredeti dokumentációhoz csatolni.

Papír formában a fent említett dokumentumok benyújthatóak és átvehetőek az Ügyfélfogadó földszintjén, az 5-ös ablaknál. Elektronikus úton a benyújtás lehetséges, a kérelmező által elektronikusan aláírt dokumentumok e-mailben történő küldésével az [email protected] e-mail-címre. 

Jogalap

 • Az építési munkák engedélyezéséről szóló, újra kiadott, aktualizált 50 /1991. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A módosított és kiegészített 50/1991. sz. törvény alkalmazására vonatkozó 839/2009. sz. rendelet;
 • A területrendezésről és városfejlesztésről szóló, 350/2001. sz. törvény utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • 233/2016. sz. rendelet a terület- és településrendezésről szóló 350/2001. sz. törvény alkalmazására, valamint a településrendezési dokumentumok elkészítésére és aktualizálására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
 • A műemlékvédelemről szóló 422/2001. sz. törvény – újra kiadott, aktualizált, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A 3037/2020. sz. rendelet a műemlékvédelemről szóló törvény 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti munkálatok esetében az előzetes bejelentési és írásbeli engedélyezési eljárás jóváhagyásáról. (2) és (4) bekezdése a módosított 50/1991. sz. törvény;
 • A 2797/2017. sz. rendelet a műemlékeken, a védőzónájukban lévő épületeken vagy a védett területeken a műemléki anyagot csekély mértékben érintő és/vagy ideiglenes jellegű beavatkozások típusainak meghatározásáról, valamint azon feltételekről, amelyek alapján a CNMI-vel, illetve a CZMI-vel való konzultáció nélkül kiadható engedélyek a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A terület- és településrendezési tervek elkészítéséről vagy felülvizsgálatáról szóló lakossági tájékoztatás és konzultáció módszertanának jóváhagyásáról szóló, 2010. december 30-i 2701. sz. rendelet;
 • A Helyi Tanács 2021. évi 343. számú határozata a helyi adók és különadók megállapításáról a 2022-es évre vonatkozóan.
 • A Petőfi Sándor - Márton Áron utcai (volt G. Coșbuc) városrészben lévő homlokzatok szabályozása;