chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

A mezőgazdasági külterületek értékesítéséhez szükséges jóváhagyás megszerzése

A mezőgazdasági külterületek elidegenítéséhez szükséges jóváhagyás megszerzését a 2014/17-es számú törvény szabályozza.

A mezőgazdasági külterületek elidegenítéséhez szükséges jóváhagyás megszerzését kérheti bárki, aki saját mezőgazdasági külterületét eladni szándékozik.

 

Lépések

A mezőgazdasági külterületek elidegenítéséhez szükséges jóváhagyás megszerzéséhez szükséges lépések:

 

1. Ügyintézés a mezőgazdaségi, erdőgazdálkodási irodában

 A mezőgazdasági külterületét eladni szándékozó egyén megjelenik ügyintézésre a polgármesteri hivatal mezőgazdasági és erdőgazdálkodási irodájában, ahol benyújtja a földeladási kérelmét (1,2 melléklet) annak érdekében, hogy az elővásárlási joggal rendelkezők tudomására hozza az eladási szándékot, valamint a földértékesítési árajánlatot (3,4 melléklet) az igazoló dokumentumokkal együtt.

 

2. A földértékesítési árajánlat kifüggesztése

A földeladási kérelem iktatásától számított 5 munkanapon belül a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási iroda 45 munkanapon keresztül megjeleníti a földértékesítési árajánlatot Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának székhelyén és a hivatal honlapján (www.szereda.ro).

A földeladási kérelem nyilvántartásba vételétől számított 5 munkanapon belül a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási iroda kibocsátja az elővásárlási joggal rendelkezők listáját, amely kifüggesztésre kerül Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának székhelyén és a hivatal honlapján.

 

3. A földértékesítési árajánlat elfogadása

A földértékesítési árajánlat megjelenésétől számított 45 munkanapon belül a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási iroda iktatja a földértékesítési árajánlat elfogadásáról szóló kéréseket (5,6 melléklet), amelyet az elővásárlási joggal rendelkezők bármelyike benyújtott, a következő dokumentumok kíséretében:

- az elővásárlási joggal rendelkező egyén személyi igazolványának (CI / BI) másolata;

- az elővásárlási joggal rendelkező jogi személy esetében az ORC által kibocsátott cégkivonat (certificat constatator) másolata;

- az elővásárlási jogot igazoló dokumentumok hiteles másolata (társtulajdonosi dokumentumok, bérleti szerződés, az értékesítésre kerülő földterület közös határral rendelkező ingatlanok tulajdonjogi okirata stb.)

 

4. Az elővásárlási joggal rendelkező kiválasztása

Az eladó döntését az elővásárlási joggal rendelkező személy kiválasztásáról a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási iroda nyilvántartásba veszi (9,10 melléklet). A szakiroda a nyilvántartásba vételétől számított 3 munkanapon belül kiközli a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságnak, adott esetben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak a kiválasztott elővásárlási joggal rendelkező nevét és adatait, valamint ennek a megvásárlásra vonatkozó kérését (7,8 melléklet).

Az adásvételi szerződés hiteles formában történő közjegyző általi megkötéséhez szükséges végső jóváhagyást a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság, adott esetben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium bocsátja ki.

 

5. Az elővásárlási jog gyakorlásának elmulasztása

 

Ha egyetlen elővásárlási joggal rendelkező személy sem közli az eladó árajánlatának elfogadását, és az értékesítés szabaddá vált, a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási iroda igazolást küld az eladónak, amely tanúsítja, hogy az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos összes eljárási lépés lezárult és a föld szabadon eladható a földértékesítési árajánlatban megadott áron. Ebben az esetben a vásárlók benyújtják a polgármesteri hivatalhoz a törvényben előírt feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat, annak a 45 munkanapnak a leteltétől számított 30 napon belül, amikor a hirdetmény megjelent a Csíkszereda Polgármesteri Hivatal székhelyén és a hivatal honlapján.

 

A. Fizikai személyekre vonatkozó, mezőgazdasági külterületek megvásárlásához szükséges feltételek

 Ha egyetlen elővásárlási joggal rendelkező személy sem nyilatkozik a földvásárlási szándékáról, bármely más fizikai személy megvásárolhatja azt a következő feltételekkel:

a) a földértékesítési árajánlat nyilvántartásba vétele előtt legkevesebb öt évig a lakóhelye/tartózkodási helye az ország területen van;

b a földértékesítési árajánlat nyilvántartásba vétele előtt legkevesebb öt évig mezőgazdasági tevékenységet folytatott az ország területén;

c) a mezőgazdasági külterület elidegenítésére vonatkozó földértékesítési árajánlat nyilvántartásba vétele előtt legkevesebb öt évvel a területet a román pénzügyi hatóság nyilvántartásba vette.

 

B. Jogi személyekre vonatkozó, mezőgazdasági külterületek megvásárlásához      szükséges feltételek

 Ha egyetlen elővásárlási joggal rendelkező személy sem nyilatkozik a földvásárlási szándékáról, bármely más jogi személy megvásárolhatja azt a következő feltételek mellett:

a) a földértékesítési árajánlat nyilvántartásba vétele előtt legkevesebb öt évig a székhelye és / vagy munkapontja az ország területen legyen;

b) a mezőgazdasági külterületek eladására vonatkozó földértékesítési árajánlat nyilvántartásba vétele előtt legkevesebb öt évig mezőgazdasági tevékenységet folytasson az ország területén;

c) felmutatja azokat a dokumentumokat, amelyek azt igazolják, hogy az elmúlt 5 pénzügyi évben összjövedelmének legkevesebb 75%-a a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendeletben foglalt CAEN-kód szerinti mezőgazdasági tevékenységből származik, a 2015/227 számú Adótörvény előírásainak megfelelően;

d) a főrészvényes (asociatul/acţionarul) lakóhelye a mezőgazdasági külterületek földértékesítési árajánlatának nyilvántartásba vétele előtt legkevesebb 5 évig az ország területén legyen;

e) amennyiben a jogi személy tulajdonosi struktúrájában más jogi személyek a részvényesek, úgy ezen társaságok főrészvényeseinek (asociatul/acţionarul) kell igazolniuk, hogy lakóhelyük, a mezőgazdasági külterületek földértékesítési árajánlatának nyilvántartásba vétele előtt legkevesebb 5 évig az ország területén volt.

 

6. Szükséges dokumentumok

- földeladási kérelem (1,2 melléklet);

- földértékesítési árajánlat (3,4 melléklet);

- természetes személy személyi igazolványának (CI / BI) másolata;

- jogi személy esetében az ORC által kibocsátott cégkivonat (certificat constatator) másolata;

- közjegyző vagy a polgármesteri hivatal tisztviselője által hitelesített tulajdonjogi okirat, amely az eladási ajánlat tárgyát képezi;

- telekkönyvi kivonat, amelyet legkésőbb a földértékesítési árajánlat kifüggesztése előtt 30 nappal adtak ki, az ingatlan telekkönyvi vázrajza (plan cadastral de carte funciară), betelekkönyvezett külterületek esetében („Stereographic 1970” koordinátarendszerben);

- a polgármesteri hivatal által kiállított adóigazolás (atestare fiscală);

- a szomszédos területek helyszíni beazonosításának vázrajza, magába foglalva ezen területek szomszédainak megnevezését;

- beleegyezés a személyes adatok feldolgozásához (11 melléklet);

- adott esetben egyéb igazoló dokumentumok.

 

 

Az iratok benyújtása:


Csíkszereda Polgármesteri Hivatala (Vár tér 1. szám)

 

Program:

Előzetes időpontegyeztetés munkanapokon 09.00-15.00 óra között.

Telefon: 0266-315120, int. 118

E-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]


Formanyomtatványok:

1. Földeladási kérelem – fizikai személyek

2. Földeladási kérelem – jogi személyek

3. Földértékesítési árajánlat – fizikai személyek

4. Földértékesítési árajánlat – jogi személyek

5. Földértékesítési árajánlat elfogadásának kérelme – fizikai személyek

6. Földértékesítési árajánlat elfogadásának kérelme – jogi személyek

7. Földvásárlási ajánlat beikatási kérelme – fizikai személyek

8. Földvásárlási ajánlat beikatási kérelme – jogi személyek

9. Határozat az elővásárlói joggal rendelkező személy kiválasztásáról – fizikai személyek

10. Határozat az elővásárlói joggal rendelkező személy kiválasztásáról – jogi személyek

11. Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához