chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Frissítés

Értesítés Csíkszereda Megyei Jogú Város általános rendezési tervének és szabályzójának frissítéséről

           

Indoklás 

A módosított és kiegészített, a terület- és településrendezési tervek kidolgozására vagy felülvizsgálatára vonatkozó nyilvános tájékoztatás és konzultáció módszertanának jóváhagyásáról szóló 2010/2701-es számú rendelet 4. cikkely és 22. cikkely (1) bekezdése szerint a nyilvános tájékoztatás és konzultáció kötelező a város- és területrendezési tervek kidolgozásának vagy frissítésének folyamatában.

A dokumentáció-frissítés szándékának indoklása és célkitűzéseinek rövid ismertetése

Az általános városrendezési terv az alapja az önkormányzaton belüli valamennyi köz- és magánberuházás jóváhagyásának. Ez az iránymutató és stratégiai dokumentum azért fontos, mert felvázolja a város következetes fejlődését a következő 10 évre.

Az általános városrendezési terv – PUG – rövid távú előírásokat tartalmaz: 

- a település közigazgatási területéhez viszonyított belterület kialakítása és lehatárolása;
- a településen belüli területfelhasználás meghatározását; 
- a közlekedési hálózat szervezésével kapcsolatos funkcionális övezeti besorolást;
- a közterületi szorgalmi jogokkal érintett területek lehatárolását;   
- a műszaki és egészségügyi infrastruktúra korszerűsítését és fejlesztését;
- a védett területek kialakítását, valamint a műemlékek és régészeti lelőhelyek védelme, a hatályos jogszabályokban előírt különleges védelmi rendszerrel rendelkező területeket;     
- a földterületek tulajdonjogi és jogi formáit;
- a beépített, parkosított és beültetett területek elhelyezkedésének és megfelelőségének feltételeit;
- a jogszabály szerint lehatárolt természeti kockázati területek, valamint a kockázatok megelőzésére és csökkentésére;
- a földhasználatra és az építésre vonatkozó konkrét intézkedéseket kijelölését, valamint a történelmi hulladéklerakók miatt veszélyeztetett területekre.

A dokumentáció közép- és hosszú távon meghatározza a település jövőbeni fejlődését, a funkcionális fejlesztési irányokat, a közlekedési folyosók útvonalait, a törvény szerint lehatárolt és veszélyeztetetté nyilvánított természeti területeket, valamint a kockázatok megelőzésére és mérséklésére vonatkozó konkrét intézkedéseket, a területfelhasználást és az építkezéseket ezeken a területeken, a főbb fejlesztési és szerkezetátalakítási projektek listáját, az ideiglenes és végleges építési tilalommal érintett területek meghatározását és lehatárolását, valamint azon területek lehatárolását, ahol városrehabilitációs műveleteket terveznek.

Csíkszereda Megyei Jogú Város általános városrendezési tervét és helyi városrendezési szabályzatát 2008–2012 között a kolozsvári PlanWerk Kft. dolgozta ki, az U091MC számú projekt szerint, a 78/11.03.2009-es szerződés alapján, illetve a 61/22.02.2018-as szerződés alapján, a terület- és városrendezésről szóló 350/2001-es törvény alapján, az azt követő módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint a városrendezési szabályzat jóváhagyásáról szóló 525/1996-os kormányhatározat alapján, az azt követő módosításokkal és kiegészítésekkel. A dokumentáció rendelkezik a törvény által előírt jóváhagyásokkal és engedélyekkel, amelyeket Csíkszereda önkormányzati testülete a 2012.10.26-i 200-as számú határozatával hagyott jóvá, és amelyek 10 évig érvényesek. 2017 januárjában a 2012/200-as számú határozatot a bíróság egy pert követően megsemmisítette, és a városrendezési dokumentációt a 2018. december 28-i 376-os számú határozattal kiegészítették és újra jóváhagyták, 2022.11.26-ig tartó érvényességgel, amit 2022. október 28-án a 2022/346-os határozattal meghosszabbítottak a frissítésig vagy legfeljebb 2032. november 26-ig.

Az általános településrendezési terv és a kapcsolódó helyi településrendezési szabályzó frissítése időszerű az ebben az időszakban bekövetkezett gazdasági, társadalmi és természeti változások miatt, valamint a szakosított jogszabályi keretben bekövetkezett fontos változások miatt, a Területrendezési és Építési Szabályzat - CATUC – elfogadás alatt van, az általános településrendezési terv rendelkezéseit össze kell hangolni a jóváhagyott rendelkezésekkel.

A nyilvánosság tájékoztatásáért és konzultációért felelős személy neve és elérhetősége, akinek az észrevételeket, megjegyzéseket és javaslatokat lehet küldeni

Az érdeklődők az általános településrendezési terv és a kapcsolódó helyi településrendezési szabályzó frissítésével, valamint a jelen hirdetményben foglaltakkal kapcsolatos írásos észrevételeket, megjegyzéseket és javaslatokat az [email protected] e-mail címen, illetve a Területrendezési és Városfejlesztési osztályon (Mihail Sadoveanu utca 4. szám) nyújthatják be. (telefonszám: 0266 315 120/278 – Csata Emőke) 2023. január 30-ig az alábbi linken található kérdőív kitöltésével:

https://tinyurl.com/3p65xbzu

Az értesítésről szóló nyilvános értesítéstől számított legfeljebb 25 napon belül, várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket, javaslataikat, illetve igényeiket.

A benyújtott észrevételekre adott választ a beérkezési határidőt követő 15 napon belül összefoglaló jelentés formájában közöljük, amelyet a www.szereda.ro honlapon, illetve a székhelyen (Mihail Sadoveanu utca, 4 szám) teszünk közzé. Az összefoglaló tartalmazza a javaslatok elfogadásának vagy elutasításának indoklását. A kapott javaslatokat, valamint a tájékoztatási és konzultációs folyamat eredményeként azonosított igényeket megvizsgáljuk, elfogadásukat vagy elutasításukat indokoljuk és összefoglaljuk, mellékletként csatoljuk a tervezési szolgáltatás odaítéléséhez elkészített dokumentációhoz. 

 Anunt hu

Az Általános Településrendezési Terv frissítése a következő nyilvános egyeztetési szakaszokat tartalmazza 2023 – 2026 közötti időszakban:
- A Rendezési Terv frissítésének kezdeményezése, tervezési szolgáltatások megrendelése, hozzávetőleg 2023 január – június közötti időszakban;
- Megalapozó tanulmányok elkészítése, szerződéskötés után, hozzávetőleg 2023 október - november közötti időszakban valamint a rendezési terv javaslatainak kidolgozása 2023 november - 2024 július közötti időszakban;
- Észrevételek fogadása az elkészített Rendezési Terv javaslatra, hozzávetőleg 2024 augusztus – szeptember közötti időszakban;
- A láttamozott Rendezési Terv jóváhagyása, tanácshatározat tervezet meghirdetése, hozzávetőleg 2026 március - április közötti időszakban;
- Az elfogadott Rendezési Terv nyilvánossá tétele és alkalmazása.

Az Általános Településrendezési Tervének és a hozzá kapcsolódó helyi településrendezési szabályzatnak a frissítéséről szóló tájékoztatásról és a nyilvánossággal folytatott konzultációról - 0. Lépés - Előkészítő szakasz - în limba română.