CONCURS - Asistent medical (cabinete medicale şcolare)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 28 martie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:

  

 • 4 posturi de asistent medical la Cabinetele medicale şcolare

 

Condiţii de participare:

 • diplomă de absolvire, scoală sanitară  postliceal
 •  min. 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • experienţa în pediatrie constituie un avantaj

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:  

 •  cerere
 •  curriculum vitae
 •  diploma de studii în original şi copie
 •  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •  copie act de identitate
 •  copia carnetului de muncă sau – după caz – adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
 •  cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

 

Data limită de depunere a dosarelor: 20 martie 2017, ora 12.00

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266 315 120 / 114.

 

Bibliografie


Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS - Consilier (Compartimentul agricultură şi silvicultură)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 16 martie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I grad prof. asistent la Compartimentul agricultură şi silvicultură

 

Condiţii de participare:

 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitate a studiilor necesare ocupării postului: 1 an

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • copia actului de identitate
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • copia carnetului de muncă sau – după caz – adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi – după caz – în specialitate
 • cazierul judiciar
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.  

 

Data limită de depunere a dosarelor: 13 martie 2017, ora 12.00.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266 315 120 / 114.


Bibliografie

CONCURS - Consilier juridic (Biroul de achiziţii publice)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 30 martie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post funcţionar public de execuţie:

  

 • consilier juridic, clasa I grad prof. debutant la Biroul de achiziţii publice 

 

 

Condiţii de participare:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice  

 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz (se va prezenta şi originalul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (se va prezenta şi originalul);
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor (se va prezenta şi originalul);
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

Data limită de depunere a dosarelor: 20 martie 2017, ora 12.00

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266–315 120 / 114.

 

Bibliografie

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul de investiţii şi achiziţii publice)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 martie 2017 de la ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

  

 • inspector de specialitate gr. debutant la Biroul de investiţii
 • inspector de specialitate gr IA la Biroul de achiziţii publice

 

Condiţii de participare:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime de specialitate  7 ani pentru postul de inspector de specialitate gr. IA 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz (se va prezenta şi originalul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (se va prezenta şi originalul);
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor (se va prezenta şi originalul);
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 

Data limită de depunere a dosarelor: 24 februarie 2017, ora 12.00

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266–315 120 / 114.

 

REZULTATUL CONCURSULUI

[ arhivă ]

Ofertă de programe

MAR CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERĂ CIUC
15
MAR SEARĂ DE PIAN CU BORDOS NAGY CSILLA
07
FEB CONCERT DE VIOARĂ ŞI PIAN
11
FEB ARCAŞUL CĂLARE - proiectare film
10
FEB BEST 100 – expoziţie internaţională de fotografie
09

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare