CONCURS - • director executiv adjunct (Direcţia managementul proiectelor)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs, în data de 26 septembrie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului funcţionar public de conducere:

 • director executiv adjunct gr. I. la Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii. 

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - medic (cabinete medicale şcolare)

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 14 septembrie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

  

 • 6 posturi de medic la Cabinetele medicale şcolare

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Serviciul impozite taxe şi alte venituri)

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 20 septembrie 2017, orele 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr.1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I grad prof. principal la Serviciul impozite, taxe şi alte venituri – Compartiment gestionare bunuri impozabile

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Educator puericultor (Creşă)

 

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 3 august 2017 de la ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual:

 

 • educator puericultor la Centrul Social Creşa

 

Anunţ

Bibliografie 1.

Bibliografie 2.

EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD / TREAPTĂ

 

Anunţ

CONCURS - Consilier (Serviciul managementul proiectelor din fonduri externe)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 8 iunie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale:

  

 • consilier grad IA. post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Serviciul managementul proiectelor din fonduri  externe

 

 • consilier grad II. post contractual vacant pe perioadă nedeterminată la Serviciul managementul proiectelor din fonduri  externe

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul de administrare a drumurilor)

 

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 26 mai 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post contractual:

  

 • inspector de specialitate gr. II la Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor, având ca atribuţii coordonarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor.

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Serviciul impozite taxe şi alte venituri)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 24 aprilie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I., grad prof  superior la Serviciul impozite taxe şi alte venituri

 

Anunţ

Bibliografie

CONCURS - Educator puericultor (Grădiniţa de copii „Cimbora”)

 

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 3 mai 2017 de la ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual:

 

 • educator puericultor la Serviciul social de educaţie antepreşcolară

 

 

Anunţ

Bibliografie 1.

Bibliografie 2.

Rezultatul selectării dosarelor

CONCURS

 

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 25 aprilie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:

 

 • şef serviciu la Serviciul managementul proiectelor din fonduri  externe – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată
 • consilier gr. debutant la Serviciul managementul proiectelor din fonduri  externe – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată
 • inspector de specialitate gr. IA la Compartimentul relaţii cu publicul, comunicare, relaţii cu asociaţiile de proprietari şi secretariat tehnic – post contractual vacant pe perioadă nedeterminată

 

Anunţ

Bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final al concursului

 

CONCURS - Asistent medical (cabinete medicale şcolare)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 28 martie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale:

  

 • 4 posturi de asistent medical la Cabinetele medicale şcolare

 

Condiţii de participare:

 • diplomă de absolvire, scoală sanitară  postliceal
 •  min. 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • experienţa în pediatrie constituie un avantaj

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:  

 •  cerere
 •  curriculum vitae
 •  diploma de studii în original şi copie
 •  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 •  copie act de identitate
 •  copia carnetului de muncă sau – după caz – adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
 •  cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

 

Data limită de depunere a dosarelor: 20 martie 2017, ora 12.00

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266 315 120 / 114.

 

Bibliografie


Rezultatul selectării dosarelor

 

Rezultatul probei scrise

 

Rezultatul interviului

 

Rezultatul final al concursului

CONCURS - Consilier (Compartimentul agricultură şi silvicultură)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 16 martie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă determinată al următorului post de funcţionar public de execuţie:

 

 • consilier, clasa I grad prof. asistent la Compartimentul agricultură şi silvicultură

 

Condiţii de participare:

 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitate a studiilor necesare ocupării postului: 1 an

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • copia actului de identitate
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • copia carnetului de muncă sau – după caz – adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi – după caz – în specialitate
 • cazierul judiciar
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.  

 

Data limită de depunere a dosarelor: 13 martie 2017, ora 12.00.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266 315 120 / 114.


Bibliografie

CONCURS - Consilier juridic (Biroul de achiziţii publice)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 30 martie 2017 ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următorului post funcţionar public de execuţie:

  

 • consilier juridic, clasa I grad prof. debutant la Biroul de achiziţii publice 

 

 

Condiţii de participare:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice  

 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz (se va prezenta şi originalul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (se va prezenta şi originalul);
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor (se va prezenta şi originalul);
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

Data limită de depunere a dosarelor: 20 martie 2017, ora 12.00

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266–315 120 / 114.

 

Bibliografie

CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul de investiţii şi achiziţii publice)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 martie 2017 de la ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

  

 • inspector de specialitate gr. debutant la Biroul de investiţii
 • inspector de specialitate gr IA la Biroul de achiziţii publice

 

Condiţii de participare:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime de specialitate  7 ani pentru postul de inspector de specialitate gr. IA 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz (se va prezenta şi originalul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (se va prezenta şi originalul);
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor (se va prezenta şi originalul);
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 

Data limită de depunere a dosarelor: 24 februarie 2017, ora 12.00

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266–315 120 / 114.

 

REZULTATUL CONCURSULUI

[ arhivă ]

Ofertă de programe

AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 4
06
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 3
05
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 2
04
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 1
03
AUG ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC – ziua 0
02

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare