CONCURS - Inspector de specialitate (Biroul de investiţii şi achiziţii publice)

 

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 6 martie 2017 de la ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

  

 • inspector de specialitate gr. debutant la Biroul de investiţii
 • inspector de specialitate gr IA la Biroul de achiziţii publice

 

Condiţii de participare:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime de specialitate  7 ani pentru postul de inspector de specialitate gr. IA 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz (se va prezenta şi originalul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (se va prezenta şi originalul);
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor (se va prezenta şi originalul);
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 

Data limită de depunere a dosarelor: 24 februarie 2017, ora 12.00

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurselor umane (camera 139) sau prin telefon la numărul 0266–315 120 / 114.

[ arhivă ]

Ofertă de programe

FEB CONCERT DE VIOARĂ ŞI PIAN
11
FEB ARCAŞUL CĂLARE - proiectare film
10
FEB BEST 100 – expoziţie internaţională de fotografie
09
DEC CONCERTUL ORCHESTREI DE CAMERA CIUC
09
NOI KINEDOK – Fraţi pe vecie
24

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare