DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Fişă de date


Municipiul Miercurea Ciuc îşi manifestă intenţia de a cumpăra un teren destinat construirii de locuinţe pentru tineri. Cei interesaţi pot depune oferte conform prezentei documentaţii de atribuire.

1. Informaţii generale cu privire la achizitor:

Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1, judeţul Harghita, CUI 4245747, tel.: 0266 315120 / 119, fax: 0266 371 165, e-mail: varoshaza@szereda.ro.

 

2. Informaţii generale privind obiectul achiziţionării:

Obiectul achiziţionării îl formează un imobil,care obligatoriu trebuie să aibă următoarele date de identificare:

 • teren intravilan,
 • categoria de folosinţă: curţi construcţii, arabil sau fâneaţă
 • suprafaţă între 10.000 -12.500 mp,
 • situat în municipiul Miercurea-Ciuc, amplasată în zona blocurilor ANL din Aleea Ciocârliei.
 • intabulată în cartea funciară, liber fără sarcini, (scriptic şi fizic) actualizată la zi
 • zona de încadrare urbanistică zonă de locuinţe,
 • căi de acces rutier.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

 • Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la Biroul de evidenţă a patrimoniului, concesionări şi închirieri din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc. Persoana care va ridica documentaţia de atribuire, în numele operatorului economic, va prezenta împuternicirea şi actul de identitate.
 • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din partea achizitorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de evidenţă a patrimoniului, concesionări şi închirieri din cadrul municipiului Miercurea-Ciuc, adresa: P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita, camera 103, tel.: 0266 315 120 /119.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 

4. Informaţii privind ofertele:

 • Data limită de depunere a ofertelor: 10 aprilie 2018, ora 11.00.
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc (municipiul Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, cam.: 40)
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în original conform documentaţiei de atribuire;

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

10 aprilie 2018, ora 12.00, la sediul Municipiului Miercurea Ciuc (municipiul Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita).

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluţionarea litigiilor apărute pe parcursul desfăşurarii procedurii de achiziţionare se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ al tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul achizitorului.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

Anunţul a fost transmis spre publicare în ziarul local Hargita Népe şi Informaţia Harghitei la data de 22 martie 2018.

 

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE - Spectacol festiv
01
SEP FILMSZEREDA – ziua 6
18
SEP FILMSZEREDA – ziua 5
17
SEP FILMSZEREDA – ziua 4
16
SEP FILMSZEREDA – ziua 3
15

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO

ZIUA CELOR O MIE DE FETE SECUIENE 2014

15 MARTIE 2013 – comemorare