ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

INFORMAŢII UTILE PRIVIND UNELE OBLIGAŢII FISCALE


Serviciul Impozite, taxe şi alte venituri din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc doreşte să atragă atenţia locuitorilor asupra unor obligaţii fiscale, respectiv termene de executare ale obligaţiilor de declarare aferente anului 2017.

Astfel:

1. În cazul clădirilor cu destinaţie nerezidenţială, destinaţie care nu a fost declarată în cursul anului 2016 organului fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe clădire datorat pe anul 2017, se menţine obligaţia proprietarului imobilului de a depune declaraţia pentru stabilirea impozitului pe clădire, însoţită de orice document, născut în ultimii 5 ani, din care rezultă valoarea clădirii, în termen de 30 de zile de la data modificări destinaţiei imobilului.

În cazul în care declaraţia va fi însoţită de un Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, document care reflectă valoarea impozabilă a clădirii la data de 31 decembrie 2016, acest document urmează să se prezinte organului fiscal cel târziu până la primul termen de plată (31 martie 2017).

2. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă (rezidenţială şi nerezidenţială) la data de 31 decembrie 2016, destinaţie care nu a fost declarată în cursul anului 2016 organului fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe clădire datorat pe anul 2017, se menţine obligaţia proprietarului imobilului de a depune declaraţia pentru stabilirea impozitului pe clădire, în termen de 30 de zile de la data modificării destinaţiei. În cuprinsul declaraţiei se delimitează suprafeţele cu destinaţie rezidenţială de cele cu destinaţie nerezidenţială, stabilindu-se totodată valoarea impozabilă a suprafeţei nerezidenţiale. Totodată se va ataşa declaraţiei orice document, născut în ultimii 5 ani, din care rezultă valoarea clădirii.

În cazul în care declaraţia va fi însoţită de un Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, document care reflectă valoarea impozabilă a clădirii la data de 31 decembrie 2016, acest document urmează să se prezinte organului fiscal cel târziu până la primul termen de plată (31 martie 2017). 

3. Persoanele care beneficiază de scutirile legale de la plata impozitelor sau taxelor locale, sau de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local, cu aplicabilitate în anul 2017 (cum ar fi: veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I. de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I. de invaliditate, persoanele fizice prevăzute la art. 2 din OUG nr. 82/2006, vor prezenta cel târziu până la data de 31 decembrie 2016 documentele justificative, care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii. Prin documente justificative se înţeleg: decizii medicale, hotărâri, dispoziţii, certificate şi alte asemenea, valabile/ emise până în data de 31 decembrie 2016, în condiţiile legii, de organele abilitate la constatarea situaţiilor care atestă încadrarea contribuabilului/ al bunului impozabil beneficiar al facilităţii în vreuna din categoriile de scutire.

În cazul în care organul fiscal dispune de documentele justificative care atestă calitatea contribuabilului / al bunului impozabil de beneficiar al scutirii şi pentru anul fiscal 2017, nu mai este necesară depunerea acestora de către contribuabil.

4. Conform Ordinului M.D.R.A.P. şi M.A.I. nr. 1069/1578/114/2016 a fost aprobat formularul tipizat „Contractul de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport” model 2016 ITL - 054, prin care se instituie o nouă procedură, simplificată de înregistrare şi înmatriculare a mijloacelor de transport. Conform acestui ordin, ulterior datei de 29 august 2016, pentru înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport se utilizează, în mod obligatoriu şi sub sancţiunea neopozabilităţii faţă de organul fiscal local, formularul tipizat Model 2016 ITL 054 „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport”, care prezintă avantajul că nu mai trebuie însoţit de un certificat de atestare fiscală, deoarece organul fiscal local competent completează informaţiile în cadranul B din tipizat

5. Totodată Vă atragem atenţia asupra posibilităţilor de efectuare a plăţii on-line şi consultare situaţie fiscală prin Sistemul naţional electronic de plată on-line cu cardul bancar www.ghiseul.ro şi a plăţii prin virament bancar.

[înapoi]

Ofertă de programe

IUN  
08
MAI  
27
MAR  
13
FEB  
28
OCT ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE - Spectacol festiv
01

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO